? پروژه های برآورود اقتصادی فرآیند های شیمیایی - PETROLMAN

PETROLMAN

پروژه های برآورود اقتصادی فرآیند های شیمیایی پروژه های اقتصاد و طراحی کارخانه


(برآورد اقتصادی فرآیند های شیمیایی)کلیه دانشجویانی که پروژه اقتصاد دارند می توانند با مدیر وبلاگ تماس بگیرند و کسانی که پروژه آماده می خواهند به ادامه مطالب بروند.

ادامه مطالبپروژه برآورد اقتصادی فرآیند تولید سیکلو هگزاناین پروژه دارای مشخصات زیر می باشد:

1-فایل HYSYS

2-طراحی و سایزینگ کلیه تجهیزات

3- برآورد هزینه کلیه تجهیزات

4- محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم , سرمایه گذاری ثابت (FCI),سرمایه در گردش (WCI), سرمایه کل(TCI) , کل هزینه تولید (TPC)

5- و کلیه محاسبات مورد نیاز برای یک پروژه اقتصاد


شماره تماس  09151887874


پروژه برآورد اقتصادی فرایند تولید اتیلن بنزن
این پروژه دارای مشخصات زیر می باشد:

1-فایل HYSYS

2-طراحی و سایزینگ کلیه تجهیزات

3- برآورد هزینه کلیه تجهیزات

4- محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم , سرمایه گذاری ثابت (FCI),سرمایه در گردش (WCI), سرمایه کل(TCI) , کل هزینه تولید (TPC)

5- و کلیه محاسبات مورد نیاز برای یک پروژه اقتصاد


شماره تماس  09151887874
         پروژه برآورد اقتصادی فرایند تولید آنیلین


این پروژه دارای مشخصات زیر می باشد:

1-فایل HYSYS

2-طراحی و سایزینگ کلیه تجهیزات

3- برآورد هزینه کلیه تجهیزات

4- محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم , سرمایه گذاری ثابت (FCI),سرمایه در گردش (WCI), سرمایه کل(TCI) , کل هزینه تولید (TPC)

5- و کلیه محاسبات مورد نیاز برای یک پروژه اقتصادشماره تماس  09151887874