? دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه - PETROLMAN

PETROLMAN

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه


گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

PH متری

 

0.494

دانلود

اندازه گیری سختی آب

 

0.352

دانلود

اندازه گیری یون CLمنفی به روش موهر

 

0.432

دانلود

بررسی روش ولهارد

(اندازه گیری گرم NaClدر نمونه مجهول)

 

0.334

 

 

دانلود

 

تیتراسیون اکسایش کاهش

 

0.342

دانلود

کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی

 

0.369

دانلود

هدایت سنجی

0.416

دانلود

 


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***