? دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی فیزیک - PETROLMAN

PETROLMAN

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی فیزیک


گزارش کار های شیمی فیزیک

عنوان گزارش کار

حجم فایل (MB)

دریافت فایل

اثر قدرت یونی محیط بر روی حلالیت

0.308

دانلود

اندازه گیری  اسید بنزویک

0.406

دانلود

اندازه گیری ارزش آبی کالریمتر

0.465

دانلود

رسم دیاگرام حلالیت آب فنل و تعیین نقطه بحرانی انحلال

0.366

دانلود

 

رسم منحنی ضریب شکست بر حسب جزء مولی

0.361

دانلود

 


****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***