? دانلود گزارش کار های آزمایشگاه فیزیک ۲ - PETROLMAN

PETROLMAN

دانلود گزارش کار های آزمایشگاه فیزیک ۲


گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک 2

عنوان گزارش کار

حجم فایل

(MB)

دریافت فایل

بدست آوردن مقاومت داخلی ولت متر

0.330

دانلود

بررسی قانون اهم به وسیله رئوستا

0.335

دانلود

به هم بستن مقاومت های موازی

0.328

دانلود

به هم بستن خازن ها

0.459

دانلود

به هم بستن مقاومت ها

0.742

دانلود

تعیین مقاومت به وسیله پل وتسون

0.768

دانلود

شارژ و دشارژ خازن ها

0.395

دانلود

قانون کیر شهف

0.316

دانلود

****رمز فایل ها جهت دانلود 123 می باشد.***